Legalna praca w Polsce – karta pobytu

Karta Pobytu to dokument pozwalający cudzoziemcowi przebywać i pracować legalnie na terytorium PR bez konieczności posiadania wizy. Karta pobytu pozwala przemieszczać się po ter Unii Europejskiej w okresie 90 dni w ciągu kolejnych 180dni. Jest to dokument, o który stara się sam cudzoziemiec. Firma Permit świadczy kompleksową obsługę w procesie uzyskania kart pobytu dla cudzoziemców. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, wypełniamy wnioski, reprezentujemy cudzoziemców we wszystkich urzędach i placówkach w celu uzyskania kompletu dokumentów niezbędnych dla udzielenia mu decyzji na pobyt. Nie musisz się znać na prawie, musisz zadzwonić bądź napisać, przedstawić swoją sytuacje i my powiemy o twoich możliwościach mieć dłuższy pobyt na terytorium RP. Świadczymy również kompleksową obsługę firm w celu wyrobienia kart pobytu dla ich pracowników.

Rodzaje kart pobytu
- Karta na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę);
- Karta na pobyt czasowy łączenie z rodziną;
- Karta na pobyt czasowy dla studentów;
- Karta na pobyt stały;
- Karta na pobyt stały po Karcie Polaka;
- Karta na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
- Karta Polaka.

Legalna praca w Polsce – zezwolenie na pracę

Cudzoziemiec zamierzający podjąć legalne zatrudnienie na terytorium Polski musi posiadać zezwolenie na pracę. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemcow może wnioskować jedynie pracodawca, który chce go zatrudnić na terytorium Polski. Firma PERMIT świadczy kompleksowe wsparcie dla pracodawców w procesie uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, wypełniamy wnioski i reprezentujemy pracodawców przed Urzędami Wojewódzkimi w całej Polsce.

Permit - zezwolenia na pracę dla obcokrajowców
Zezwolenia

Zezwolenie typu A

  • jest dokumentem umożliwiającym legalną pracę w Polsce na warunkach wskazanych w zezwoleniu
  • jest wyrabiane przez pracodawcę dla konkretnego pracownika cudzoziemca i umożliwia pracę na wskazanym stanowisku pracy, w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ B:

Jest dokumentem dla cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury prze okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ C:

Jest dokumentem dla dla cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym

Korzyści płynące ze współpracy

Pewność

działań zgodnych z prawem

Kompleksowe

prowadzenie sprawy od początku do końca

Jasne

warunki współpracy

Uzyskanie

zezwolenia w najszybszym możliwym terminie

Permit – Karty pobytu i zezwolenia na pracę dla obcokrajowców

Masz pytania? Nie wahaj się, zadzwoń lub napisz, rozwiejemy Twoje wątpliwości!

Masz pytania
napisz do nas